پنجشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۸

You're delicious, So capricious

یورو ویزیون ۲۰۰۵ رو یادتونه؟ برنده‌هه دو روزه که رفته شده پس زمینه‌ی ذهن‌ام، نمی‌دونم از کجا. هر چیز دیگه‌ای هم گوش می‌کنم این خانومه برای خودش می‌خونه
You're my lover ,Undercover
You're my secret passion and I have no other
از این‌جا بشنویدش.
در یوتیوب.