جمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۹

سروناز‌


خانمی که برای سمرقند باهاش نامه نگاری می‌کنم، اسم‌ش صدبرگ‌ه.
منشی‌‌شون توی تاشکند اسم‌ش سروناز‌ ه.
صبح‌ها که میام روزم‌ رو خوش می‌کنند این اسم‌ها توی فرستنده‌های ایمیل. با این که ایمیل‌هاشون همیشه پر از خبر‌های بد ه و مانع و مشکل و دست‌انداز.