دوشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۴

8 June 2015

فقط آمدم که بگویم دلم برای نوشتن تنگ شده. نوشتن مرا به تخیل وا می دارد، چیزی که زندگی روزمره ام خیلی کم دارد. در کابل زندگی مثل همیشه شدید است با همان عمق حتی. این روزها دلم برای زندگی در ایران خیلی تنگ شده. آرزوی مان فعلن این است که دوست پسرم- تازه فهمیدم که سخت است به کار بردن این عنوان برای آدمی که اینقدر نقش مهمی توی زندگی ت دارد - تهران کار پیدا کند و خانه دومان تهران باشد، یا خانه اول. 

حالا ببینیم تا سال بعد.