دوشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۷

از محاسن کلمات

بعضی وقایع به کتابت در نمی‌آیند.
.
ابوتراب خسروی، اسفار کاتبان