دوشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۷

...

ره نیست.

تو، پیرامُن ِمن، حلقه کشیده.
.
.
سعدی به سعی سارا