شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۷

...

ز عقل اندیشه‌ها زاید، که مردم را بفرساید
.
.
سعدی به سعی سارا،
دو نقطه دی