جمعه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۲

callous

نیکیتا بهم ایمیل زد که نوروز مبارک. سال نو مبارک. دو تا جمله بود. نه آخرش بوس و امضا داشت و نه اولش  سارای عزیزم. بهش جواب دادم چقدر  سرد؟ این چه ایمیلیه؟ نوشت:

The truth is, your words hurt me; Your long email of January the 4th, which was supposed to help me, hurt me in a way that nobody's words ever did. You criticized me in a way that nobody ever did because you knew me as a friend, too well, but you criticized me as an enemy so harsh, so callous  I am 30 and I never knew that words can be so powerful and can hurt one to that extend. I was very depressed during the whole January and February  That means, I didn't see any friend, lost  lots of weight and closed myself to everyone. When you came to Paris in early March I felt better, but still couldn't talk to you, I had too many things to tell you but I didn't feel like it.
Anyway things are getting better now. I am working to fix everything. 


کاش چیزی که حبیبه نوشته بود به انگلیسی بود تا در دفاع از خودم برای‌ نیکتیا می‌فرستادم. دست خودم نیست. هر چقدر کسی را بیش‌تر دوست داشته باشم باهاش سخت‌گیرترم. کاش همه‌ چیز برگردد جای اول، هم نیکی خودش را از این چاه بکشد بیرون و هم دوستی‌مان برگردد سرجای‌ش.