چهارشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۲

Withdrawal


انتخابات دارد جدی جدی نزدیک می شود. به مان گفتند باید یکی دو هفته قبل و یکی دو هفته بعد از انتخابات را بیرون از کشور باشیم. اما من دلم نمی آید وقت این قدر مهمی افغانستان نباشم.