پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۲

فرودگاه اورلی پاریس

از کنترل پاسپورت دارم رد می شوم که افسری که دارد پاسپورتم را چک می کند طبق معمول در مورد عکس با روسری م که شبیه راهبه هاست اظهار نظر می کند. بعد یکی یکی ویزاهای افغانستانم را چک می کند، بقیه ی ویزاها را می خواند: پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان. می گوید تو توی این کشورهای استان چه کار می کنی چرا فقط ویزاهای ستان دار داری. می گویم کار و سفر. می خندد و می گوید می دانی که دنیا جاهای دیگری هم دارد. می گویم راستش مدت هاست یادم رفته دنیا جاهای دیگری هم دارد. پاسپورتم را مهر می زند و می گوید بهش فکر کن، دنیا خیلی بزرگتر از همین آسیای میانه است.