یکشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۹۲

کاخ گلستان در لیست میراث جهانی

دو ساعت پیش "کاخ گلستان" در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. روستای میمند پرونده اش موقتن برگردانده شد (referral یعنی قبول داریم که ارزش ثبت جهانی دارد اما پرونده اش را باید تکمیل کنید، به طور تلویحی می گویند فلان موارد را که کامل کردید سال بعد ثبتش می کنیم). پنج روز پیش هم بم  بعد از ده سال از لیست آثار میراث جهانی در خطر بیرون آمد (این را هم بگذارید توی لیست اتفاقات خوب هفته ی آخر خرداد).

باید اعتراف کنم که حالا دیگر خبرهایی این چنین در مورد افغانستان برای م به مراتب مهم تر از ایران است. باید اعتراف کنم که ترجیح می دادم امروز صبح با خبر ثبت بخش تاریخی هرات یا بلخ در لیست میراث جهانی بیدار می شدم تا کاخ گلستان. ترجیح می دادم بوداهای بامیان از لیست آثار در خطر بیرون بیایند تا بم. این طوری نیست که افغانستان را بیش تر از ایران دوست داشته باشم، حالا دیگر همه ی آسیای میانه خانه م است، مرزهای این اطراف روز به روز برای م کمرنگ تر می شوند. صرفن فکر می کنم ایران و ازبکستان (و حتی تاجیکستان و ترکمنستان) می توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و فعلن فکر کردن و کار کردن برای افغانستان از همه مهم تر است.