چهارشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۱

The Fruits of the Earth

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

روزهای گرم تابستان هفده سالگی که حریصانه ژید می‌خواندم و می‌خواستم  روزی مثل او باشم، سبک، راهم را بکشم و بروم و یک ناتانائل داشته باشم که برای‌ش نامه بنویسم.