چهارشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۷

عشق‌های زنانه٬ نوع اول

"تصور نمی‌کنم که هیچ‌وقت واقعاً نسبت به شوهرش علاقه‌ای پیدا کرده‌ بود‌٬ و آن‌چه من عشق تصور کرده‌ بودم چیزی جز جواب زن‌ها به نوازش و آسایش نبود که در ذهن غالب زن‌ها جای عشق را می‌گیرد. این یک احساس انفعالی و غیر فعال است که نسبت به هر چیزی بر‌انگیخته می‌شود: مثل شاخه تاک که از هر درختی بالا می‌رود٬
و عقل و تدبیر جهانیان وقتی چنین رأی می‌دهد که دختری حتماً با مردی ازدواج کند تا بعداً عشق فرا رسد یعنی قدرت این احساس را تشخیص داده است. این احساسی است که از رضایت حاصل از امنیت و غرور مالکیت‌٬ و لذت مطلوب بودن‌ ساخته می‌شود. این احساسی است که در مقابل شور و هیجان و شهوت دفاعی ندارد."

سامرست موآم ٬ ماه و شش پشیز٬ ترجمه پرویز داریوش‌.
بدون اجازه آقای داریوش و آقای انتشارات اساطیر در رسم الخط دست برده‌ام.